Electrolux Newsroom Asia Pacific

Posts tagged with ‘Hanoi’

A Celebration, 1000 Years in the Making

From its humble beginnings as the centre of French Indochina, Thăng Long, more commonly known as Vietnam’s capital city Hanoi, has evolved over the last millennium to become a bustling metropolis.

Từ thời kỳ Pháp thuộc được xem là trung tâm của Đông Dương, Thăng Long được biết đến như thủ đô của Việt Nam – Thành phố Hà Nội, đã đấu tranh qua hàng thiên niên kỷ để giành độc lập vẻ vang như ngày hôm nay.