Electrolux Newsroom Bulgaria

Известие за свикване на Обща годишна среща на AB Electrolux

Снимки

Регистрация

Акционерите, които имат желание да участват в Общата годишна среща, трябва:

(i) да бъдат записани в регистъра за акции, воден от Euroclear Sweden AB до 25-ти март 2011 г. (петък), и

(ii) да заявят намерение за участие, като посочат броя на присъстващите асистенти, не по-късно от петък, 25 март 2011 г. Известие за участие може да бъде пратено до AB Electrolux, по телефон или факс, или на официалния сайт: www.electrolux.com/agm.

Заявката трябва да включва името на акционера, персоналния идентификационен номер или този на организацията, адрес и телефонен номер. Акционерите представлявани чрез пълномощно трябва да изпратят пълномощното до компанията преди Общата годишна среща. Форма за пълномощно на шведски и английски може да се намери на официалния сайт, www.electrolux.com/agm.

Акционери, които са регистрирали акциите си на чуждо име, трябва освен да присъстват на срещата, временно да бъдат записани в регистъра с истинските си имена, за да могат да участват в Общата среща. Такива регистрации трябва да бъдат направени преди петък, 25 март 2011 г.

Дневен ред

1. Избор на водещ на срещата.

2. Подготовка и одобряване на списъка с гласуващите.

3. Одобряване на дневния ред.

4. Избор на преброители.

5. Определяне на това, дали срещата е правилно свикана.

6. Презентация на Годишния отчет и Одитния доклад, както и на Обобщения счетоводен отчет и Одитния отчет за групата.

7. Реч на президента Кийт Маклафлин.

8. Резолюция за приемане на Отчета за доходите и баланса, както и на Обобщения отчет за доходите и Консолидирания баланс.

9. Резолюция за освобождаване от отговорност на директорите и президента.

10. Резолюция за разпореждания по отношение на печалбата на дружеството, в съответствие с приетия баланс и определянето на дата за дивидентите.

11. Определяне на броя директори и заместник-директори. Във връзка с това, Доклад за работата на инициативния комитет.

12. Определяне на хонорари за Борда на директорите.

13. Избиране на Борд на директорите и неговия председател.

14. Предложение за резолюция на инициативния комитет.

15. Предложение за резолюция относно възнаграждението на мениджмънта на Electrolux Group.

16. Предложение за резолюция относно изпълнението на базираната на продуктивността дългосрочна програма за 2011 г.

17. Предложения за резолюции относно

a) изкупуване на собствените акции,

b) трансфер на собствени акции, поради на придобивки на дружеството,

c) трансфер на собствени акции, поради акционерската програма от 2009 г., и

d) трансфер на собствени акции, поради предложената дългосрочна програма за 2011 г.

18. Предложение за резолюция, относно изменението на устава.

19. Закриване на срещата.

Допълнителна информация

В момента има общо 308 920 308 акции на компанията, от които 8 813 125 са A-акции, които носят един глас, а 300 107 183 са Б-акции, носещи една десета от един глас.

Бордът на директорите и изпълнителният директор могат, ако акционерите го поискат и не би довело до материална вреда за компанията, да осигурят информация, която да се отнася до някоя от точките от дневния ред.

Годишният отчет и Годишният одитен доклад, както и други документи във връзка с дневния ред на Срещата, ще бъдат достъпни от 10 март 2011 в компанията, както и на официалния уеб сайт : www.electrolux.com/agm.

Стокхолм, 2011 г.

AB Electrolux

Борд на директорите

Запазете и публикувайте