Electrolux Newsroom Norway

Electrolux har redusert sine klimautslipp

Electrolux har nådd konsernets målsettinger for reduserte CO2-utslipp. I 2009 var selskapets energibruk 24 prosent lavere enn i 2005.

.
Samme år ble det etablert et nytt mål om å redusere energiforbruket med ytterligere 15 prosent innen 2012 sammenliknet med utslippsnivået i 2008.

Ca 80 prosent av hvitevarenes miljøpåvirkning foregår under bruk, mens mindre enn 10 prosent stammer fra industrien. For Electrolux er det viktigste bidraget i klimaarbeidet å utvikle og tilby energi- og vanneffektive produkter til forbrukerne.

– Electrolux ønsker å spille en viktig rolle i de globale klimautfordringene. Mindre utslipp og økonomisk vekst kan oppnås på samme tid gjennom mer effektiv og strømlinjeformet virksomhet, sier PR-sjef for Nord Europa,
Mattias Radstrøm.

Energi- og vanneffektive produkter

Samtidig som selskapet nå kan tilby energi- og vanneffektive produkter, reduseres energiforbruket i produksjonen ved Electrolux sine fabrikker. Dette bidrar til en betydelig reduksjon av selskapets samlede
CO2-utslipp. I fjor nådde selskapet målet om å redusere energibruket med 15 prosent innen utgangen av 2009, sammenlignet med utslippsnivået fra 2005.

I løpet av denne fireårsperioden falt energiforbruket med 24 prosent. Dette tilsvarte en nedgang i CO2-utslippene med 163 000 tonn i året. Våren 2009 ble det fastsatt et nytt mål om å redusere energiforbruket med ytterligere 15 prosent i 2012 sammenliknet med 2008.

Global Reporting Initiative

Det er forskjellige måter å måle klimautslipp. Electrolux følger metoden utviklet av Global Reporting Initiative. Her skilles det mellom utslipp av klimagasser generert direkte i produksjon og indirekte utslipp som hovedsaklig kommer fra produksjon av innkjøpt elektrisitet. I 2009 var de direkte utslippene, målt i karbondioksidekvivalenter, 379 603 tonn. På global basis var de indirekte utslippene 294 446 tonn.

I 2008 var tilsvarende utslipp henholdsvis 425 783 og 338 432 tonn. Utslippsreduksjonen skyldes i hovedsak mer effektiv produksjon. Samtidig bidro også lavere produksjonsvolum til reduserte utslipp i 2009.

For mer informasjon, kontakt,  Mattias Radstrøm, Head of PR, Northern region AB Electrolux, St. Gøransgatan 143, SE-105 45 Stockholm.
direct: +46 (0) 8 738 70 45
cell:  +46 (0) 70 868 70 45
e-post: mattias.radstrom@electrolux.se

Save and share this post