Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux minskar koldioxidutsläppen

Svenska Dagbladet skriver (17/5) att sju av Sveriges tio största företag i fjol ökade koldioxidutsläppen i förhållande till produktionen. Ett av undantagen är Electrolux. Förra året överträffade överträffade vi koncernmålet. Energianvändningen var då 24 procent lägre än 2005. Samtidigt fastslogs ett nytt mål om att minska energianvändningen med ytterligare 15 procent till senast år 2012 jämfört med 2008 års nivå.

Cirka 80 procent av en vitvaras miljöpåverkan sker under användning, jämfört med mindre än 10 procent under tillverkning. Därför är Electrolux viktigaste bidrag till klimatarbetet att fortsätta utveckla och sälja energi- och vatteneffektiva produkter.

Men samtidigt minskar vi energianvändningen också i den egna verksamheten, vilket bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp. Under fjolåret överträffades koncernmålet att reducera energianvändningen med 15 procent till utgången av 2009 jämfört med nivån 2005. Energianvändningen minskade med 24 procent, vilket motsvarar en minskning av koldioxidusläppen med 163 000 ton om året. Våren 2009 fastslogs ett nytt sparmål om att minska energianvändningen med ytterligare 15 procent till senast år 2012 jämfört med 2008 års nivå.

Det finns olika sätt att mäta utsläppen, men Electrolux följer den metodik som fastslagits av Global Reporting Initiative. Där skiljer man på växthusgasutsläpp genererade direkt i produktionen och indirekta utsläpp som främst kommer från produktion av köpt el. Electrolux direkta växthusgasutsläpp under 2009 var, omräknade till koldioxidekvivalenter, 379 603 ton. De indirekta utsläppen var 294 446 ton globalt.

Under 2008 var motsvarande utsläpp 425 783 respektive 338 432 ton. De minskade utsläppen berodde framför allt på effektiviseringarna, även om mindre tillverkningsvolymer under 2009 också bidrog till den lägre energianvändningen.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke